king19

vdo s10

numg 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เเละร่วมกิจกรรมลงเเขกดำนาสานสัมพันธ์ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563 โดยวิธี Gin Conference

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบถุงบรรจุข้าวสารในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 มาทดสอบความงอกเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเจลล้างมือสำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และแนะนำให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการระบาดของโรค Covid – 19 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพันธุ์ข้าว งานเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ข้าวพื้นเมือง ในเทพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้​

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส1)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่ม​ศูนย์​วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563​

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ผ่านระบบ Gin conference

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้​

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประชุมชี้แจงขั้นตอนการรายงาน M01 ผ่านระบบ BMS

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานและติดป้ายไวนิล ฤดูนาปี​2562/63 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านกูแบสีรา ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ​รายจ่ายบูรณาการ​ ประจำปีงบประมาณ ​2564

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดแข่งกีฬาสัมพันธ์ประจำปี ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกติดตามผลการดำเนินงานจับพิกัด​ วาดแผนผังแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุง​พันธุ์​ข้าวนาชลประทาน​ให้ผลผลิต​สูง​ต้านทาน​โรคและแมลงสำหรับบริโภค​ในภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 5 แปลง ฤดูนาปรัง 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมวิชาการข้าว ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และภาคใต้ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สพฐ.

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 4 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ ตัวแทนคนงานในแปลงนา ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561 และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน 2 แปลง ฤดูนาปี 2561/62

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉาะ (niche market) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้าง บ้านพรุชิง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพื้นเมืองฯ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านต่อ