king19

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบสานพลาสติกและลงตรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบพลาสติกสานให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วม โครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนเอง

อ่านต่อ

  อธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งตรวจเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามทำแบบฟอร์มระบบควบคุมภายในเเบบกลุ่ม ICS เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (หอมกระดังงา 59)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

อ่านต่อ

  จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้จัดการฟาร์มฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ทดสอบการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าวในซ้ำที่ 3

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานแถลงข่าว "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รวมประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ (๑ ล้านไร่) ผ่านการเชื่อมโ่ยงเครือข่ายการประชุมทางไกล (GIN Conference)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงตกกล้าและแปลงทดลองงานวิชาการ

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและพิกัดแปลงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงนากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้ Q

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจแปลงกล้าเกษตรกรที่เป็นโรคไหม้ (Rice Blast Disease) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae.

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดฐานเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับเกษตรอำเภอท่าแพ ร่วมจัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดอบรมประชุมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (zoning)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียน และชาวบ้าน เก็บเกี่ยวข้าว กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเเปลงเตรียมความพร้อมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุม เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เเก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 

อ่านต่อ

   ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

   ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ออกให้บริการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดประชุมกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี ( GAP Seed) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวเเละการเป็นวิทยากร หลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการวิทยากร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๕๙

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเดินหน้าประเทศไทยงานวิจัยด้านพืช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมศูนย์วิจัยกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกสำรวจศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ครั้งที่ 1/2560 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพัฒนาจัดฐานเรียนรู้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมเวทีชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2560 (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เเละผู้ตรวจกระทรวง ตรวจติดตาม โครงการสินเชื่อพัฒนาการเกษตรเเปลงใหญ่ (ข้าว)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวป้ตตานี นำเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทดสอบวิธีการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าว 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๘

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายกลุ่ม (ICS)"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามตรวจแปลงนาสาธิตการปลูกข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน

อ่านต่อ