king19 

vichakan.61

banner.62

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉาะ (niche market) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้าง บ้านพรุชิง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพื้นเมืองฯ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำรวจแปลงสาธิต

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการทำนา กระบวนการคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพาศึกษาดูงานในแปลงวิจัยฯ ของกลุ่มวิชาการ

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบสานพลาสติกและลงตรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบพลาสติกสานให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วม โครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนเอง

อ่านต่อ

  อธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งตรวจเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามทำแบบฟอร์มระบบควบคุมภายในเเบบกลุ่ม ICS เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (หอมกระดังงา 59)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

อ่านต่อ

  จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้จัดการฟาร์มฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ทดสอบการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าวในซ้ำที่ 3

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานแถลงข่าว "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รวมประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ (๑ ล้านไร่) ผ่านการเชื่อมโ่ยงเครือข่ายการประชุมทางไกล (GIN Conference)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงตกกล้าและแปลงทดลองงานวิชาการ

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและพิกัดแปลงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงนากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้ Q

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจแปลงกล้าเกษตรกรที่เป็นโรคไหม้ (Rice Blast Disease) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae.

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

อ่านต่อ

  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดฐานเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับเกษตรอำเภอท่าแพ ร่วมจัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ