งานในพื้นที่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

    1. กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่

          - พื้นที่ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  พื้นที่ 2,500 เกษตรกร 400 ราย

          - พื้นที่ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  พื้นที่ 1,500 เกษตรกร 250 ราย

          - ดำเนินการในฤดูนาปี

    2. กิจกรรมส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

พื้นที่เป้าหมาย

   ที่ ชื่อกลุ่ม/หมู่บ้าน เกษตรกร(ราย) เป้าหมาย (ไร่) ชนิดพันธุ์ข้าว
1. กลุ่มทำนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านดอน 126 342 เฉี้ยงพัทลุง
2. กลุ่มทำนาแปลงใหญ่ตำบลท่าน้ำ 169 330 เฉี้ยงพัทลุง
3. กลุ่มทำนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านควน 170 317 เฉี้ยงพัทลุง
4. กลุ่มทำนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านกลาง 119 320 เฉี้ยงพัทลุง
5. กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ลาน 130 479 สังข์หยดพัทลุง
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโด 42 320 ประทุมธานี 1
7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลลุโบะยิไร 40 320

ประทุมธานี 1

สังข์หยดพัทลุง

8. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำนาตำบลลุโบะยิไร 40 350

ประทุมธานี 1

สังข์หยดพัทลุง

9. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลกระเสาะ 64 361 ประทุมธานี 1
10. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลเกาะจัน 91 380 ประทุมธานี 1
11. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลถนน 60 310 ประทุมธานี 1
12. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลสะกำ 50 310 ประทุมธานี 1
13. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำนาเพื่อสุขภาพตำบลตรัง 56 495 ประทุมธานี 1
14. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลสาค้อใต้ 50 320 ประทุมธานี 1
15. กลุ่มทำนาตำบลลางา 33 331 ประทุมธานี 1
16. กลุ่มพัฒนาวิถีชาวนาตำบลกระหวะ 45 310 สังข์หยดพัทลุง
17. กลุ่มส่งเสริมการทำนาตำบลตะโละ 108 358 สังข์หยดพัทลุง
18. กลุ่มส่งเสริมการทำนามะนังยง-ปินา 107 521

ประทุมธานี 1

สังข์หยดพัทลุง

19. กลุ่มทำนาทุ่งป่าแดลางา 41 321 ประทุมธานี 1
20. กลุ่มทำนาแปลงใหญ่บ้านปะกาฮะรัง 51 346 ไม่ขอรับ
21. กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลจวบ 45 324 ไม่ขอรับ
22. กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลสากอ 60 352 ไม่ขอรับ
23. กลุ่มทำนาตำบลบาเระใต้ 76 361 ไม่ขอรับ
24. กลุ่มผลิตข้าวตำบลแว้ง 144 651 ไม่ขอรับ
  รวม 1,980 8,819