โครงการพระราชดำริ

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 7 ฟาร์มฯ

    ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านลุตง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ฤดูนาปี 2559/60  เป้าหมายการผลิต 20 ไร่ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ปัญหาอุปสรรค  ประสบปัญหาภัยแล้งการจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบเพราะคู่ส่งน้ำจากชลประทานอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทำนา
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็กนกปัตตานี จำนวน 100 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม สารกำจัดศัตรูข้าว 5 ถุง

    2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกหมัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ฤดูนาปี 2559/60 เป้าหมายการผลิต 20 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ได้ผลผลิต 4,200 กิโลกรัม จำหน่ายเป็นข้าวกล้องไปทั้งหมด ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็กนกปัตตานี จำนวน 50 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม สารกำจัดศัตรูข้าว 5 ถุงปัญหาและอุปสรรค –  

   3. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยาบี อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี
ฤดูนาปี 2559/60  เป้าหมายการผลิตนาปี  100 ไร่ ดำเนินการปลูกพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน 70 ไร่ ได้ผลผลิต 20,000 กิโลกรัม จำหน่ายเป็นข้าวสาร ราคากิโลกรัมละ 25 บาท และปลูกข้าวพันธุ์หอมกระดังงา จำนวน 30 ไร่ ได้ผลผลิต 250 กิโลกรัม จำหน่ายเป็นข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
ฤดูนาปรัง 2560 ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 60 ไร่  ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ 
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง จำนวน 100 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 2,500 กิโลกรัม สารกำจัดศัตรูข้าว 10 ถุง
ปัญหาและอุปสรรค –          

4. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
ฤดูนาปี 2559/60 เป้าหมายการผลิต 100 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี จำนวน 100 ไร่  ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 1,600 กิโลกรัม จำหน่ายเป็นข้าวสาร ราคากิโลกรัมละ 25 บาท เมล็ดพันธุ์บางส่วนได้ให้กับชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มตัวอย่างฯ ไปปลูกเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน 
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน  250 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 2,500 กิโลกรัม สารกำจัดศัตรูข้าว 10 ถุงปัญหาและอุปสรรค –  

5. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ฤดูนาปรัง 2559/60 เป้าหมายการผลิต 20 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1  ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
ปัญหาและอุปสรรค   การจัดการน้ำไม่เป็นระบบ พื้นที่ดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้  
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง จำนวน  100 กิโลกรัม  ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กิโลกรัม สารกำจัดศัตรูข้าว 7 ถุง

6. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
ฤดูนาปี 2559/60 เป้าหมายการผลิต 5 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  
ปัญหาและอุปสรรค  ประสบปัญหาอุทกภัย และมีการสร้างถนนตัดพื้นที่นาทำให้ไม่สามารถจัดการระบบน้ำได้  
ฤดูนาปี 2560/61 ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1  จำนวน  50 กิโลกรัม   ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กิโลกรัม  สารกำจัดศัตรูข้าว 3 ถุง 

7. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ฤดูนาปี 2559/60 เป้าหมายการผลิต 15 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน    8 ไร่ ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ 1, 200 กิโลกรัมและปลูกข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี จำนวน 7 ไร่ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้