โครงการพระราชดำริ

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๗ ฟาร์ม

            ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านลุตง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

          ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๑๕ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พื้นที่ปลูก ๑๕ ไร่ ได้รับสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน ๑๒๕ กิโลกรัม ๕ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม ๑๕ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๑๕ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๖ กิโลกรัม

๒.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกหมัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๑๔ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๒๐ กิโลกรัม  ๑ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม ๑๕ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๑๕ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๓ กิโลกรัม

๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิตนาปี ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน ๓๗๕ กิโลกรัม ๑๕ กระสอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๒๔๐ กิโลกรัม ๑๒ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๑๐๐ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๒๕ กิโลกรัม

๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

         ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม ๒๔ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๑๐๐ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๒๕ กิโลกรัม

๕. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

          ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๒๐ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม ๖ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒๐ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๒๐ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๖ กิโลกรัม

๖. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

          ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๕ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๔๐ กิโลกรัม  ๒ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม ๕ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน 5๕กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๑ กิโลกรัม

๗. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๖๒ เป้าหมายการผลิต ๑๕ ไร่ ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม ๕ กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม ๑๕ กระสอบ กากชากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน ๑๕ กระสอบ ยากำจัดหนูชนิดเม็ด จำนวน ๔ กิโลกรัม

๘. โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

      ดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

        - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา ๕๙ จำนวน ๑๐ ไร่

          แปลงที่ ๑ ตกกล้า ๕ ต.ค. ๖๑   ปักดำ ๕ - ๙ พ.ย. ๖๑   

          แปลงที่ ๒ ตกกล้า ๑๙ ต.ค. ๖๑   ปักดำ ๑๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑

- ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๑๐ ไร่

    ๙. โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               ๙.๑ แปลงพื้นที่บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

         ดำเนินการจับพิกัดแปลงนาของเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๕ ราย พื้นที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ณ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

          ๙.๒ แปลงพื้นที่บ้านสะหริ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

         ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพื้นที่แปลงที่เข้าร่วมโครงการโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี ๒๕๖๑/๖๒ จำนวน ๕๘ ราย พื้นที่ ๓๖๓ ไร่

          ๙.๓ แปลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา ๕๙ จำนวน ๑๐ ไร่

          แปลงที่ ๑ ตกกล้า ๕ ต.ค. ๖๑   ปักดำ ๕ - ๙ พ.ย. ๖๑   

          แปลงที่ ๒ ตกกล้า ๑๙ ต.ค. ๖๑   ปักดำ ๑๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑

       - ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ จำนวน ๑๐ ไร่