แผนงาน/โครงการวิจัย

กิจกรรม งานวิจัย ของกลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ฤดูนาปี ๖๐/๖๑

๑. แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน ผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ ทนทานต่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม

             โครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคแมลง สำหรับบริโภคในภาคใต้
                   
๑.๑ กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีในภาคใต้
                             - Expt.V     จำนวน  21 สายพันธุ์  
                             - Expt.VI    จำนวน  21 สายพันธุ์  
                             - Expt.VII    จำนวน  21 สายพันธุ์                   

                  ๑.๒ กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานในนาราษฎร์และประเมินการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคใต้         
                             - RYT.V      จำนวน  8 สายพันธุ์                   
                  ๑.๓ กิจกรรม การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคใต้ จำนวน ๑ สายพันธุ์ 
                   
                   1.4 กิจกรรม ทดสอบปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคไหม้ในภาคใต้
                            - Expt.V   จำนวน  21 สายพันธุ์         - Expt.VI จำนวน  21 สายพันธุ์
                            - Expt.VII  จำนวน  21 สายพันธุ์        - RYT.V   จำนวน   8 สายพันธุ์                   
                    ๑.๕ กิจกรรม ผลิตพันธุ์ดักซีบูกันตัง ๕

๒. แผนงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญอย่างหลากหลายสำหรับพื้นที่นาน้ำฝน

            โครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง สำหรับนาน้ำฝนภาคใต้                   
                    2.1 
กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี
                           -  Expt.I     จำนวน  22 สายพันธุ์ 
                           -  Expt.II    จำนวน  22 สายพันธุ์                    
                    2.2 กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์
                           -  FF.I       จำนวน 8 สายพันธุ์
                           -  FF.II      จำนวน 8 สายพันธุ์                    
                    ๒.๓ กิจกรรม ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของโรคไหม้
                           -  Expt.I    จำนวน  22 สายพันธุ์
                           -  Expt.II   จำนวน  22 สายพันธุ์ 
                           -  FF.I       จำนวน  8 สายพันธุ์
                           -  FF.II      จำนวน  8 สายพันธุ์                     
                    ๒.๔ กิจกรรมการทดสอบตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาน้ำฝนในภาคใต้
                                         จำนวน 8  สายพันธุ์                       
                   2.5 กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ข้าวจากประชากรที่กระจายตัวชั่วที่
3 (F3)         

๓. โครงการวิจัย การพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าในพืิ้นที่เฉพาะถิ่นในภาคใต้ ปี 2560/61           
                  3.1 กิจกรรม การศึกษาพันธุ์และประเมินลักษณะประจำพันธุ์
                         
                      - ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูงในแปลงนา ข้าวเจ้ามะจานูสายพันธ์
PTNC99012-69                    

                  3.2 กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี                         
                       - Expt.VIII PTN จำนวน  12 สายพันธุ์ 
           
                  3.3 กิจกรรม การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
                         
                       - RYT.VI  จำนวน 6 สายพันธุ์  
           
                  ๓.๔ กิจกรรม การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  
                         
                        จำนวน
 1  สายพันธุ์            
                  ๓.๕ กิจกรรม ทดสอบปฏิกิิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของโรคไหม้
                        
                        จำนวน 12 สายพันธุ์

     กิจกรรมเพิ่มเติม
                         - อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเจ้าหนัก จำนวน  31 สายพันธุ์
                         - อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเจ้าเบา  จำนวน  23 สายพันธุ์ 
                         - อนุรักษ์ข้าวพันธุ์เหนียวดำ
                         - อนุรักษ์ ข้าวไร่
                         - อนุรักษ์ ข้าวนก  

๔. แผนงานวิจัย  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและความปลอดภัยอาหาร
           4.1 กิจกรรม  การใช้กับดักฟีโรโมนสำรวจและประเมินประชากรของแมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือกขณะนี้ดำเนินการเก็บผลของปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการวางแผนการทดลองในปีที่ 3
            4.2 กิจกรรม การคัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในภาคใต้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากทำการทดสอบรอบที่ 1 และทำการเลี้ยงเพิ่มจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อทดสอบซ้ำในปีงบประมาณ 61

5. โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
              5.1 กิจกรรม ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีบูกันตัง5  จำนวน 10 ไร่
              5.2 กิจกรรม การทดสอบผลผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง จำนวน 8 สายพันธุ์ จำนวน 2 การทดลอง ขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะออกดอก

๖. แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตข้าว

        โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้
                6.1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการผลิตข้าวในภาคใต้
                6.2 กิจกรรมที่ 2 สำรวจเทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในภาคใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรใน จังหวัดปัตตานี จำนวน 100 ราย
              6.3 กิจกรรมที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าว ทำการเก็บพิกัดแปลงทดลอง และเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลอง จากตัวแทนเกษตรกร จำนวน 6 ราย  ในพื้นที่ จำนวน 6 ไร่ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่แปลงเพื่อการทดลอง

7. โครงการ กำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
              ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 โดยจัดการสรุปข้อมูลที่ได้รวบรวบจาก Gistda ข้อมูลจากกรมชลประทาน ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลจากโครงการต่างๆที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานเป็นข้อมูล รายจังหวัดปัตตานี และรวบรวบเป็นรูปเล่มรายงานของทั้งประเทศต่อไป

8. โครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี 2560/61 (งบประมาณจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี 2560 จำนวน 280,000 บาท )
                8.1 การปลูกคัดเลือกพันธุ์ข้าวมะจานูท้องถิ่น  จำนวน 10 สายพันธุ์ จำนวน 1 แปลง
             8.2 การปลูกขยายพันธุ์และทดสอบผลผลิตมะจานูสายพันธ์PTNC99012-69 จำนวน  ๒ แปลง ดำเนินการที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปะโด  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ( ตกกล้าวันที่ 23 สิงหาคม 2560 )