งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ เป้าการผลิตทั้งหมด ๓๕ ตัน ดังนี้

ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด จำนวน ๓ ตัน

                   พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                     ๒.๐ ตัน

                   พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙             ๑.๐ ตัน

ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน ๓๒ ตัน         

                   พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                     ๒๐ ตัน

                   พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙             ๑๐ ตัน

                   พันธุ์ กข ๕๙                           ๒ ตัน

แผนการดำเนินงาน

          ชั้นพันธุ์คัด    ใช้พื้นที่ปักดำทั้งหมด  ๑๓  ไร่

          ชั้นพันธุ์หลัก  ใช้พื้นที่ปักดำทั้งหมด  ๗๗  ไร่