งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เป้าการผลิตทั้งหมด ๓๓ ตัน ดังนี้

พันธุ์คัด

                   - พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙            จำนวน      ๑.๐    ตัน

                   - พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                    จำนวน      ๑.๐    ตัน

                   - พันธุ์ช่อลุง ๙๗                      จำนวน      ๐.๗๕  ตัน

                   - พันธุ์เหนียวดำช่อไม้ไผ่ ๔๙        จำนวน      ๐.๒๕  ตัน

                     รวม                                                 ๓.๐    ตัน

 พันธุ์หลัก

                   - พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙            จำนวน    ๑๙.๐   ตัน

                   - พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                    จำนวน    ๑๐.๐   ตัน

                   - พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙ อินทรีย์  จำนวน      ๐.๕   ตัน

                   - พันธุ์ช่อลุง ๙๗ อินทรีย์            จำนวน      ๐.๕   ตัน

                     รวม                                               ๓๐.๐   ตัน

แผนการดำเนินงาน

          ชั้นพันธุ์คัด    ใช้พื้นที่ปักดำทั้งหมด  ๑๓  ไร่

          ชั้นพันธุ์หลัก  ใช้พื้นที่ปักดำทั้งหมด  ๗๗  ไร่