งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เป้าการผลิตทั้งหมด ๓๒.๑ ตัน ดังนี้

ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด จำนวน ๒.๑ ตัน

          มะจานู                               ๐.๑ ตัน

            พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙             ๐.๖ ตัน
          พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                     ๑.๔ ตัน

ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน ๓๐ ตัน       

         พันธุ์หอมกระดังงา ๕๙                 ๕ ตัน

          พันธุ์ซีบูกันตัง ๕                      ๒๕ ตัน

แผนการดำเนินงาน

          ชั้นพันธุ์คัด    ดำเนินการจำนวน ๙ แปลง

          ชั้นพันธุ์หลัก  ดำเนินการจำนวน ๔๙ แปลง