GAP

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ปี 2560

พื้นที่เป้าหมาย

ดำเนินการจัดหาพื้นที่แปลงใหม่ปี ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายจำนวน ๒๔๔ แปลง พื้นที่ ๑,๓๑๙ ไร่ ดังนี้

แปลง ปี 60 พื้นที่ดำเนินการ จำนวนเกษตรกร(ราย) จำนวน(ไร่)
จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 ปัตตานี แม่ลาน ป่าไร่ 40 281
2 ปัตตานี ยะหริ่ง ปิยามุมัง 35 220
3 ปัตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ 23 100
4 ปัตตานี นาเกตุ คลองช้าง 57 308
5 นราธิวาส เมือง บางปอ 41 230
6 นราธิวาส ตากใบ พร่อน 48 180

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดี (GAP) ปี 2560

พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP (กองพัฒนาผลิตภัณฑ์)

พื้นที่เป้าหมาย 3 กลุ่ม (เตรียมความพร้อมระบบควบคุมภายใน)

                   - ม.2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วม 13 ราย

                   - ม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย

                   - ม.2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย