เกี่ยวกับหน่วยงาน

ptn22

ประวัติ

   ปี พ.ศ. 2512 : สถานีทดลองข้าวปัตตานี  สังกัด กองบำรุงพันธุ์  กรมการข้าว  
                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ปี พ.ศ. 2515 : สถานีทดลองข้าวปัตตานี  สังกัด กองการข้าว  กรมวิชาการเกษตร  
                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ปี พ.ศ. 2525 : สถานีทดลองข้าวปัตตานี  สังกัด สถาบันวิจัยข้าว  กรมวิชาการเกษตร 
                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ปี พ.ศ. 2546 : ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปัตตานี   
                       สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
                       กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี    สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว 
                       กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์