Display # 
Title Author Hits
ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา Written by ptn_rrc 41
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561 Written by ptn_rrc 44
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้ Written by ptn_rrc 56
จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP 2561 Written by ptn_rrc 50
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 Written by ptn_rrc 29
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา Written by ptn_rrc 71
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉาะ (niche market) Written by ptn_rrc 47
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้าง บ้านพรุชิง Written by ptn_rrc 61
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว Written by ptn_rrc 81
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP Written by ptn_rrc 71