Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 4 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by ptn_rrc 20
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ ตัวแทนคนงานในแปลงนา ครั้งที่ 2/2562 Written by ptn_rrc 10
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance Written by ptn_rrc 9
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ Written by ptn_rrc 12
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferanc Written by ptn_rrc 8
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561 และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) Written by ptn_rrc 11
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน 2 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 Written by ptn_rrc 15
ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา Written by ptn_rrc 106
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561 Written by ptn_rrc 83
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้ Written by ptn_rrc 126