Display # 
Title Author Hits
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม Written by ptn_rrc 27
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ Written by ptn_rrc 143
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ptn_rrc 143
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563 Written by ptn_rrc 125
ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by ptn_rrc 146
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบถุงบรรจุข้าวสารในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 มาทดสอบความงอกเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษ Written by ptn_rrc 130
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 Written by ptn_rrc 121
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day Written by ptn_rrc 117
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference Written by ptn_rrc 116
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ข้าราชการ ลู Written by ptn_rrc 113