Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 Written by ptn_rrc 2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ Written by ptn_rrc 2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1 Written by ptn_rrc 6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP Written by ptn_rrc 5
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP Written by ptn_rrc 7
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP Written by ptn_rrc 5
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ Written by ptn_rrc 14
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด Written by ptn_rrc 3
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561 Written by ptn_rrc 14
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day Written by ptn_rrc 10