Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี Written by ptn_rrc 33
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 Written by ptn_rrc 24
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ Written by ptn_rrc 29
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดปัตตานี Written by ptn_rrc 26
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) Written by ptn_rrc 19
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี Written by ptn_rrc 19
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมวิชาการข้าว ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และภาคใต้ ประจำปี 2562 Written by ptn_rrc 20
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562 Written by ptn_rrc 31
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว Written by ptn_rrc 28
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ Written by ptn_rrc 29