ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุม เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

fieldday 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุม เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวกนกนาถ คุณชู นักวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

field24