ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเเปลงเตรียมความพร้อมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2561

big27 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเเปลงเตรียมความพร้อมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เเละ นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเเปลงเตรียมความพร้อมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2561 การขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปี 2560 เเละ การจัดงานField Day ศพก.จังหวัดปัตตานี ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

big027