ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (zoning)

give

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (zoning)

วันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพิ้นที่เหมาะสม (zoning) ในพื้นที่ ตำบลลำภู ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต จังหวัดนราธิวาส

give89