ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

zoning

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 40,500 กิโลกรัม และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2,700 ลิตร ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (zoning) ในพื้นที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

zoning15