ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดอบรมประชุมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

pregap15 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดอบรมประชุมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดอบรมประชุมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP) ปี 2560 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ณ อาคาร กศน.ตำบลป่าไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย

pregap