ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

field17 

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ข้าว) หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

fieldday17