ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

nick3031

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีโดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ม.2 ต.เกาะสะท้อน และ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย และ 25 ราย

nickmaket31