ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้ Q

Q06

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้ Q

12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้ Q ณ โรงแรมเซาร์เทิร์นวิว และ ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

Q66