ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

big14june 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เเละเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีเกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

bigjune