ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รวมประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ (๑ ล้านไร่)

riceptn 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รวมประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ (๑ ล้านไร่) ผ่านการเชื่อมโ่ยงเครือข่ายการประชุมทางไกล (GIN Conference)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายวรวิทย์เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ประชุมชี้แจงรายละเอียดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากรของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตขาวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น เป็นประธานการประชุม

ptngin3