เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

bigjuly18 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

วันที่ 18 ก.ค.2560 นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดี ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

bigjuly