ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

boon20 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสมบรูณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 โดย ว่าที่ ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 8 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

boon