ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8

turd21

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8

21 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 (นายเดชรัฐ สิมศิริ) ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

turd