ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

give33

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว) ให้แก่เกษตรกรอำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ และอำเภอโคกโพธิ์ ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

give