ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว)

zon

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว)

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว) ให้แก่เกษตรกรตำบลพร่อน, ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ และตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

zonn