นย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนเอง

schol 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนเอง

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนเอง ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

school012