ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

vitt15

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายสมบรูณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตาม เร่งรัด ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามโครงกานในพื้นที่และการเชื่อมโยง บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

vit15