ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

smartjan 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีและ นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 ถ่ายทอดความรู้การทำนาเบื้องต้น หัวข้อการปักดำโดยวิธีการปักด้วยรถปักดำ พร้อมสาธิตการเพาะกล้าถาด มีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เข้าร่วมโครงการ 30 คน

smart01