ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

napan61

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และคณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูนาปี 2560/2561 พร้อมได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

napan