ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

mayo

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาเกาะจัน กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตรัง และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนากระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

gapmayo