ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

morwor1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 และร่วมกิจกรรม "เกษตรอินทรีย์ วิถีแม่ลาน" "Mor Wor Open House" ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

morwor2