ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1

gapm19

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลแว้ง กลุ่มที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 72 ราย

gap19