ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561

jai2627

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ปี 2561 ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 15,750 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี จำนวน 7,875 กิโลกรัม และสารกำจัดหอย จำนวน 525 ชุด ณ ศูนย์วิจัยข้าวอำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง อำเภอแม่ลาน และอำเภอโคกโพธิ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

jai26