ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ ตัวแทนคนงานในแปลงนา ครั้งที่ 2/2562

gin2

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ ตัวแทนคนงานในแปลงนา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ ตัวแทนคนงานในแปลงนา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

pa02