ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส

na62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ มอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส