ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมวิชาการข้าว ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และภาคใต้ ประจำปี 2562

vifeb62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมวิชาการข้าว ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และภาคใต้ ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่องการประเมินผลิตภาพของดินที่ปลูกข้าวโดยใช่แบบจำลองการปลูกพืชในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส และภาคแผ่นภาพ เรื่องโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง:มะจานูมรดกข้าวชาวมายอในการประชุมวิชาการข้าวฯ โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมการข้าว เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมวิชาการข้าวฯ และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ นงนุชพัทยา การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

vifeb062