ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

zonning04anigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 ราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

zon04