ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ

smart04

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าข้าว มะพร้าว และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

smat04