ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day)

fi06anigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ปี 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ปี 2562 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอำเภอโคกโพธิ์ ปลัดตำบลโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 6 สถานี จากหน่วยงานกรมการข้าว การสาธิตการปักดำด้วยรถปักดำ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา และ การปล่อยขบวนรถคาราวานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวในฤดูนาปี 2562/63 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 ราย เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ราย รวมทั้งเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ จำนวน 73 ราย ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

fi06