ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

fielday06

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ มณีภาค เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 200 ราย

fi06