ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

palit06

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลบางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 300 ราย

pa06