ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุง​พันธุ์​ข้าวนาชลประทาน​ให้ผลผลิต​สูง​ต้านทาน​โรคและแมลงสำหรับบริโภค​ในภาคใต้

vip06

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคและแมลงสำหรับบริโภคในภาคใต้

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาการและนางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคและแมลงสำหรับบริโภคในภาคใต้ ฤดูนาปี59/60, 60/61และปี61/62 รวมทั้งร่วมประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัสการชิมตัวอย่างข้าวจำนวน5 การทดลอง88 ตัวอย่าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง