ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

fi07

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลบางบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

fie07