ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกติดตามผลการดำเนินงานจับพิกัด​ วาดแผนผังแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

tis07

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกติดตามผลการดำเนินงานจับพิกัด วาดแผนผังแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

วันที่ 10 - 12, 15 กรกฎาคม2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ออกติดตามผลการดำเนินงานจับพิกัด วาดแผนผังแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปัตตานี จำนวน 48 ราย และมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลานและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

tis007