สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

dnaraanigif
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้
        กรมการข้าวร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ชาวนาเป็นสุข” ประกอบด้วย นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ข้าวพันธุ์ “มะจานู” มรดกข้าวชาวตานี “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามมินทราธิราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”ที่ทรงงานด้านข้าว นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการ “ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นและผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” และนิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และกลุ่มเกษตรกร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้
         กรมการข้าวร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ชาวนาเป็นสุข” ประกอบด้วย นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ข้าวพันธุ์ “มะจานู” มรดกข้าวชาวตานี “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ อดุลยเดช สยามมินทราธิราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”ที่ทรงงานด้านข้าว นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการ “ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นและผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” และนิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และกลุ่มเกษตรกร