ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

damanigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 13 มกราคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาการ และนางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

dam63