ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

vi01

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านกูแบสีรา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านกูแบสีราโดยมีเกษตรกรเป้าหมายในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 5 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

jan