ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

ics

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านนิบง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 44 ราย

Ics