ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ผ่านระบบ Gin conference

con02

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ผ่านระบบ Gin conference

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเกศินี พึ่งเพียร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ผ่านระบบ Gin Conference ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยส่วนกลางประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฏ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม

Con02