ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

01

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

     วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวฉันชนก คงชุม เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

febt63