ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส1)

chaidan63

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส1)

วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายณัฐพล กำเหนิดผล และนายหฤษฎ์ ทองเต็ม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส1) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

chaidan